HostPacific.com

×
×

Software Issue

Scheduled on 11/07/2018 11:07:00 Status Finished Estimated finish 11/07/2018 11:32:00

สาเหตุ : เนื่องจาก Network Software มีการทำงานผิดปกติ ระบบจึงมีการหยุดการทำงานของ Virtual Machine บางส่วน เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย

การแก้ไข : ทีม Admin ได้ทำการตรวจสอบและปรับค่า Network Software ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าระบบต่างๆ กลับมาทำงานเป็นปกติแล้ว

Related servers / services

ผู้ใช้บริการฝั่ง Data Center BKK2(บางส่วน)